Facebook

Легализация

Признаването на публични документи в чужбина се осъществява чрез тяхната легализация. Такива документи са издадени от държавни институции.

Нашите услуги

Заверка на чуждестранни документи

Признаването на публични документи в чужбина се осъществява чрез тяхната легализация. Такива документи са издадени от държавни институции.

Под легализация се разбира потвърждение на това, че документите, изходящи от властите на дадена страна или съставени при тяхно участие, съответстват на законодателството на тази държава. Цялата процедура се състои в удостоверяване на поставения върху тях подпис на длъжностно лице и печат от упълномощен правителствен орган, както и сверяване на съдържанието с изискванията на законодателството на страната, която потвърждава тяхната юридическа сила. Ако представяте документа пред държавна институция в чужда държава, почти сигурно е, че ще Ви се наложи легализиране.

  1. Заверка подпис на преводач пред нотариус
    • 3 работни дни – 36лв без ДДС / 1 док.
    • 2 работни дни – 46лв без ДДС / 1 док.
    • 1 работен ден – 56лв без ДДС / 1 док.
  2. Препис на документ в нотариална кантора – 10лв.
  3. Заверка на български документи в държавни институции/посолства

Видове легализации

За да са валидни документи, издадени от друга държава и предназначени за ползване в България, те трябва да бъдат оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ХАГСКА КОНВЕНЦИЯ), дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

Документи, издадени от властите на чуждата държава, която е страна по Хагската конвенция, следва да бъдат удостоверени с апостил, поставен от определените от нея органи. Държавите - членки и страните, които са партньори на Хагската конвенция за премахване на изискванито за легализации за чуждестранни публични актове можете да откриете на официалната интернет страница на Конвенцията.

Апостил — специален знак, поставящ се на официални сведения от нетърговски характер, издадени от институции и страни-членки на Хагската конвенция за отмяна изискването за придаване на правна стойност на чуждестранни официални удостоверения.

Документите, издадени от държави, с които Република България има подписани ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ, са освободени от легализация. Издаденият документ се признава от българските институции и е необходимо единствено да бъде направен превод на български език и заверка на превода при нотариус.

КОНСУЛСКА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ - Издадените документи и други книжа от чужда държава, която не е страна по Хагската конвенция, и с която Република България няма действащ Договор за правна помощ подлежат на легализация, съгласно реда определен в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Тези документи и други книжа в чужбина се легализират от българските дипломатически и консулски представителства, само ако те са заверени от Министерство на външните работи на страната, в която се намират представителствата. Чуждите документи, легализирани от дипломатическите или консулските представителства на Република България, не се нуждаят от допълнителна заверка и са валидни на територията на България.

ПРЕПИС НА ДОКУМЕНТ ПРИ НОТАРИУС – Нотариусът удостоверява, че оригинала е идентичен с представеното копие, Необходимо е да носите оригинал на документ, за да бъде заверен нотариално.

Не е допустимо да се заверяват преписи от лични карти, паспорти, шофьорски книжки, други документи за самоличност, скици и друг картографски материал. Така описаните документи важат само издадени от компетентния държавен орган.

Преписът при нотариус е важен, тъй като осигурява правно признато копие на документ, което може да се използва за правни цели, подобно на оригинала. Това е особено полезно, когато оригиналният документ не може да бъде представен постоянно или когато се изисква защита от изгубване или увреждане на оригинала.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ С „ПЕЧАТ ЗА ЧУЖБИНА“ /ЩЕМПЕЛ/ В БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ – Правоъгълен печат, който удостоверява истинността на подписите и печатите върху документа. Поставя се от издаващия или съответния висшестоящ орган на държавната институция.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ В ПОСОЛСТВА - За да послужат документите ви пред чужди институции, има държави, за които се изисква документите да бъдат заверени от посолствата на тези държави, акредитирани да заверяват български документи.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!