Facebook
  • /
  • Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Каква е разликата между легален (официален) и легализиран превод?

Легален или още официален е преводът, извършен от заклет преводач върху бланка на лицензирана преводаческа агенция, който носи подпис на преводача и печат на агенцията.

Легализиран е превод, който отговоря на горните изисквания и е заверен от дирекция “Консулски отношения ” към Министерството на Външните работи на Република България.

Каква е процедурата за писмен превод на английски език и легализация на акт за раждане?

Нужен Ви е дубликат, издаден от съответната община, който трябва да бъде удостоверен с печат за чужбина. След това Ви е необходим превод от агенция за преводи, оторизирана от МВнР. Легализацията на документа се извършва от Областна Администрация, а заверката подписа на предводача от Дирекция "Консулски отношения" към МВнР.

Как трябва да бъдат оформени документите, издадени в чужбина, за да могат да бъдат легализирани в България?

Документите, издадени в държави, страни по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г., трябва да бъдат снабдени със специален печат - Апостил.

Документите, издадени в държави, с които България има сключен двустранен договор за правна помощ, трябва да са заверени с административен или нотариален печат.

В случай, че документите не притежават описаните печати, съществува възможност да бъдат легализирани, ако са заверени с печат на българското посолство в държавата, в която са издадени. Или – печат на посолството на съответната държава в Република България. /Забележка: изброените заверки и печати трябва да бъдат оригинални, а не техни копия/.

Какво е необходимо за легализация на документ, издаден от община/кмет?

Трябва да разполагате с дубликат, издаден от общината, издала оригиналния документ. На гърба на документа трябва да има правоъгълен печат за чужбина, с който общината удостоверява подписите и печатите, положени върху документа. В този вид документът подлежи на легализация.

Оригиналът на удостоверението за раждане, дубликат без описания печат, както и каквито и да било техни копия (обикновени или заверени от нотариус) не могат да бъдат легализирани.

Същото се отнася и за следните документи: Удостоверение за сключен граждански брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец, Удостоверение за семейно положение и членове на семейството, Удостоверение за идентичност на лице с различни имена, Удостоверение за наследници, Препис-извлечение от акт за смърт.

Как се изчисляват страниците превод?

Съгласно БДС една преводаческа страница се равнява на 1800 знака с интервалите. Страниците се изчисляват на базата на готовия превод, а не на оригинала.

Страниците на превод над 1800 знака се закръглят до втората цифра след десетичната запетая. Преводи под 1800 знака се таксуват като една страница.

Къде се заверяват и легализират епикризи, болнични листове, медецински свидетелства за работа в чужбина?

Всички горепосочени документи се заверяват в Министерство на правосъдието и след това се придвижват за легализация в Консулски отдел на Министерство на външните работи. Заверката изисква нотариално заверено копие на оригинала.

Как се заверяват и легализират пълномощни, договори, свидетелства за съдимост, учредителни актове на фирми, нотариално заверени документи и служебни бележки?

Всички горепосочени документи се заверяват в Министерство на правосъдието и след това се придвижват за легализация в Консулски отдел на Министерство на външните работи. За да бъде поставен Апостил в Министерство на правосъдието се изисква нотариално заверено копие на съответния документ.

Каква е процедурата по превод и легализация на документ, издаден в чужбина?

Всички чуждестранни документи се заверяват в оригинал при нотариус, като нотариусът удостоверява подписа на преводача Документът първо се превежда, след което се скачва с превода. Процедурата отнема от 1 до 5 работни дни, в зависмост от типа поръчка за превод.

Кои документи имат нужда от заверка?

Всички документи, издадени от български институции, които следват да бъдат предоставени на чуждестранни такива, имат нужда от заверка преди да се легализират от Консулски отдел на Министрество на външните работи. Правоъгълният печат за чужбина удостоверява истиността на подписите, положени върху документа.

Каква е разликата между легален (официален) и легализиран превод?

Легален или още официален е преводът, извършен от заклет преводач върху бланка на лицензирана преводаческа агенция, който носи подпис на преводача и печат на агенцията. Всеки официален превод трябва да бъде легализиран от дирекция “Консулски отношения”към МВнР.

Каква е процедурата за писмен превод на английски език и легализация на акт за раждане?

Нужен Ви е дубликат, издаден от съответната община, който трябва да бъде оформен с допълнителна заверка на гърба. След това Ви е необходим превод от агенция за преводи, оторизирана от МВнР. Легализацията се извършва от Дирекция "Консулски отношения" към МВнР, където можете да отидете и сами, а можете да го възложите и на агенцията, извършила превода.

Как трябва да бъдат оформени документите, издадени в чужбина, за да могат да бъдат легализирани в България?

Документите, издадени в държави, страни по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г., трябва да бъдат снабдени със специален печат - Апостил.

Документите, издадени в държави, с които България има сключен двустранен договор за правна помощ, трябва да са заверени с административен или нотариален печат.

В случай, че документите не притежават описаните печати, съществува възможност да бъдат легализирани, ако са заверени с печат на българското посолство в държавата, в която са издадени. Или – печат на посолството на съответната държава в Република България. /Забележка: изброените заверки и печати трябва да бъдат оригинални, а не техни копия/.

Какво е необходимо за легализация на Удостоверение за раждане?

Трябва да разполагате с дубликат, издаден от общината, издала оригиналния документ. На гърба на документа трябва да има правоъгълен печат за чужбина, с който общината удостоверява подписите и печатите, положени върху документа. В този вид документът подлежи на легализация.

Оригиналът на удостоверението за раждане, дубликат без описания печат, както и каквито и да било техни копия (обикновени или заверени от нотариус) не могат да бъдат легализирани.

Същото се отнася и за следните документи: Удостоверение за сключен граждански брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец, Удостоверение за семейно положение и членове на семейството, Удостоверение за идентичност на лице с различни имена, Удостоверение за наследници, Препис-извлечение от акт за смърт.

Как се изчисляват страниците превод?

Съгласно БДС една преводаческа страница се равнява на 1800 знака с интервалите. Страниците се изчисляват на базата на готовия превод, а не на оригинала.

Страниците на превод над 1800 знака се закръглят до втората цифра след десетичната запетая. Преводи под 1800 знака се таксуват като една страница.

Къде се заверяват и легализират епикризи, болнични листове, медецински свидетелства за работа в чужбина?

Всички горепосочени документи се заверяват в Министерство на здравеопазването и след това се придвижват за легализация в Консулски отдел на Министерство на външните работи. Заверката изисква оригиналния документ без нотариално заверено копие.

Какво е необходимо за легализиране на акт за раждане, свидетелство за брак, удостоверение за идентичност на имената и удостоверение за семейно положение?

Клиентът е необходимо да осигури дубликат на свидетелство за раждане или брак с правоъгълен печат на гърба на документа от общината, от която е издаден. След което трябва да донесе на място в офиса дубликата с правоъгълния печат, за да може агенцията да придвижи документа към Консулски отдел на Министерство на външните работи. Удостоверенията за индентичност на имена и удостоверенията за семейно положение се изискват в оригинал отново с правоъгълен печат на гърба.

Как се заверяват и легализират пълномощни, договори, свидетелства за съдимост, учредителни актове на фирми, нотариално заверени документи, служебни бележки и свидетелства за професионална квалификация?

Всички горепосочени документи се заверяват в Министерство на правосъдието и след това се придвижват за легализация в Консулски отдел на Министерство на външните работи. Заверката изисква оригиналния документ, с изключение на служебните бележки и свидетелствата за професионална квалификация, които изискват нотариално заверено копие.

Каква е процедурата по превод и легализация на документ, издаден от чуждестранна институция?

Всички чуждестранни документи се заверяват в оригинал, директно при легализацията им в Консулски отдел на Министерство на външните работи. Документът първо се превежда, след което се скачва с превода и се изпраща за легализация в Консулски Отдел.

Кои документи имат нужда от заверка?

Всички документи, издадени от български институции, които следват да бъдат предоставени на чуждестранни такива, имат нужда от заверка преди да се легализират от Консулски отдел на Министрество на външните работи.

Къде се заверяват и легализират дипломи за средно и висше образование?

В зависимост от вида на завършеното учебно заведение заверката се извършва в различните министерства на РБългария.

Ако дипломата е от основно, средно или висше учебно заведение, клиентът трябва да изготви нотариално заверено копие на съответната диплома, след което да занесе копието и оригинала на дипломата за заверка в Министерство на образованието, младежта и науката. Заверката в МОН трае 5 (пет) работни дни.

Дипломите за висше образование от Музикалната академия, Националната художествена академия и НАТФИЗ се нуждаят от предварителна заверка в Министерство на културата. За заверката са необходими нотариално заверено копие и оригинала на дипломата. След което се заверяват и в Министерство на образованието, младежта и науката. Срокът за заверката в МОН е 5 (пет) работни дни. След приключване на заверката, документите се придвижват към Консулски отдел на Министерство на външните работи.

Дипломите за висше образование от Медецинска академия се нуждаят от предварителна заверка в Министерство на здравеопазването. За заверката са необходими нотариално заверено копие и оригинала на дипломата. След което се заверяват и в Министерство на образованието, младежта и науката. Срокът за заверката в МОН е 5 (пет) работни дни. След приключване на заверката, документите се придвижват към Консулски отдел на Министерство на външните работи.